Algemene voorwaarden ZELF-kaartjes.nl

 

Versie 1 oktober 2016


Indien je diensten bestelt via de webapplicatie van ZELFkaartjes ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven.

 

A. Het bedrijf ZELFkaartjes is onderdeel van DRN Card & Concepts BV - Lief Leuk & Eigen, hierna te noemen ZELFkaartjes, gevestigd aan de

De Trompet 1918
1967 DB Heemskerk
team@zelfkaartjes.nl
KVK Alkmaar 37 10 59 99
BTW NL 19090764 B01

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur: 0251-205160

 

ZELFkaartjes is een webapplicatie waarmee bezoekers kaartjes kunnen bestellen door deze zelf op te maken, door ZELFkaartjes te laten drukken en verzenden. De ontwerpen worden namens ZELFkaartjes gedrukt op een digitale drukpers, onderbesteed aan zorgvuldig uitgekozen leveranciers.

 

B. Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Jouw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van ZELFkaartjes. Deze aanbiedingen zullen je per mail worden gestuurd. Wanneer je zich voor deze mail wilt afmelden, kun je dat doen door de afmeldingsoptie in de nieuwsbrief te gebruiken of door een mail te sturen naar team@zelfkaartjes.nl. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

1. Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij ZELFkaartjes. Deze voorwaarden zijn via de site www.zelfkaartjes.nl  te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat je deze algemene voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van ZELFkaartjes zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
2.3. De prijzen die vermeld staan in deze voorwaarden zijn de enige goede prijzen. Eventuele rekenfouten of typefouten elders in de site kunnen worden gecorrigeerd op basis van deze prijzentabel.
2.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door ZELFkaartjes.
2.5. ZELFkaartjes is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief enveloppen en verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
3.2. De prijzen staan vermeld in de Algemene Voorwaarden, onder het kopje PRIJZEN en worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
3.3. Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd indien er een machtiging tot betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven bij de bestelling.
3.4. Indien de betaling wordt herroepen, ben je ZELFkaartjes het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, ben je tevens de incassokosten verschuldigd.
3.5. Indien de betaling in gebreke blijft, is ZELFkaartjes gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6. Indien de prijzen stijgen, dan heb je recht op de prijs die bekend was wanneer je jouw bestelling officieel hebt geregistreerd bij ZELFkaartjes. Je dient de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kan het verschil reclameren bij ZELFkaartjes; team@zelfkaartjes.nl waarvoor u binnen 2 weken een creditnota zal ontvangen.

 

Artikel 4. Levering
4.1. Alle bestellingen worden uitbesteed aan een geselecteerde vervoerder (PostNL of DHL), de keuze hiervoor wordt gemaakt door ZELFkaartjes.nl
4.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van betreffende vervoerder van toepassing.
4.3. De bestellingen worden uitgevoerd op de aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
4.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag Koninginnedag en Pinksteren.
4.3. ZELFkaartjes is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
4.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
4.6. Levering geschiedt naar de bij de bestelling opgegeven adres of adressen. ZELFkaartjes is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.
4.7. ZELFkaartjes heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom van de producten gaat op jou over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
5.2. Het risico van de producten gaat op jou over op het moment van aflevering.

 

Artikel 6. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van ZELFkaartjes en eventuele leveranciers en dienen door je te worden gerespecteerd.
6.2. ZELFkaartjes maakt gebruik van beelden van derden en draagt hierover rechten af aan de betrokkenen. ZELFkaartjes garandeert niet dat alle gebruikte beelden geen inbreuk geeft op eigendomsrechten van derden.
6.3. Indien je van mening bent dat eigendomsrechten worden aangetast, kan je dit schriftelijk melden aan ZELFkaartjes, De Trompet 1918, 1967 DB Heemskerk.
6.4. Werk dat in jouw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van ZELFkaartjes en de betreffende illustrator en mag niet door je worden gebruikt voor andere doeleinden. ZELFkaartjes behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
6.6. Beeld dat door de gebruiker wordt ingeladen in de site is volledig ter verantwoording van de gebruiker. ZELFkaartjes.nl is niet aansprakelijk voor eventuele inbreuk op auteursrecht en intellectueel eigendom voor beeld dat door de gebruiker is ingeladen.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
7.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dien je dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd, en met duidelijke foto, aan ons te kennen te geven.
7.3. ZELFkaartjes heeft ten allen tijde het recht om de geleverde producten te vervangen.
7.4. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd, kunnen niet gereclameerd worden.

 

Artikel 8. Bestellingen / communicatie
8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en ZELFkaartjes en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met ZELFkaartjes, is ZELFkaartjes niet aansprakelijk.

 

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft ZELFkaartjes het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt medegedeeld zonder dat ZELFkaartjes verplicht is tot enige schadevergoeding.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ZELFkaartjes kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

 

Artikel 10. Diversen
10.1. Wanneer ZELFkaartjes de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.
10.2. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

 

Artikel 11. Eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van DRN Concept Atelier - Lief Leuk & Eigen. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van DRN Concept Atelier - Lief Leuk & Eigen. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan ZELFkaartjes. 2015

 

Officiële prijzen
De prijzen die in deze tabel staan, zijn de enige juiste en toepasbare. Bij reken- of typefouten in de site kan achteraf op deze prijzen worden teruggevallen